Βιοαιθανόλη

Τα οφέλη διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στα περιβαλλοντικά και στα κοινωνικο-οικονομικά.
Όσον αφορά στα περιβαλλοντικά, τα οφέλη είναι:

Η θετική συνεισφορά σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η θετική συνεισφορά σχετικά με την όξινη βροχή.

Η προστασία έναντι της διάβρωσης του εδάφους.Η διαχείριση νερού.

Οι χαμηλές εισροές σε λιπάσματα. Η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και η εκμετάλλευση εδαφών χαμηλής γονιμότητας.

Ενώ στα κοινωνικό-οικονομικά οφέλη περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Η προσφορά εναλλακτικών καλλιεργητικών λύσεων.

Η ενδυνάμωση του γεωργικού χώρου.

Η αύξηση του αγροτικού εισοδήματος.

Η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και αναζωογόνηση των λιγότερο ανεπτυγμένων γεωργικών οικονομιών.

Η εξασφάλιση αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης και η μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο.